ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

 เมื่อปีพ.ศ. 2524 นายกรัฐมนตรีซูซูกิของประเทศญี่ปุ่น และนายกรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ประชุมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน (Asean Human Resourse Development Project) ให้แต่ละประเทศเสนอจัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความสนใจของแต่ละประเทศ โดยประเทศญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์สำหรับประสานงานที่โอกินาวา 1 แห่งในโอกาสนี้กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ร่วมกันเสนอ 'โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน' มาขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และได้เสนอโครงการต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2524 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบด้วย และตกลงให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในโครงการศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติให้โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขแห่งอาเซียนเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานการ สาธารณสุขมูลฐาน ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2525-2529) และขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียนในภูมิภาค รวม 4 แห่ง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลางที่จังหวัดชลบุรี ภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ และภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 ไร่ บริเวณที่ดินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ราคาค่า ก่อสร้างและอุปกรณ์เป็นเงิน 40 ล้านบาท เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ศูนย์แห่งนี้ได้มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในภูมิภาค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และความต้องการทางการพัฒนา

 ภายหลังมีการปฏิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขแบ่งส่วนราชการเป็น 10 กรม และในปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ สังกัด กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และใน พฤศจิกายน 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ปรับโครงสร้างของกรมใหม่ และได้มีการจัดตั้งโครงสร้างภายใน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ด้วยเหตุผลเนื่องจากศูนย์เดิมที่จัดตั้ง ณ ส่วนภูมิภาค มีการปฏิบัติงานในฐานเทียบเท่ากลุ่ม/ฝ่ายของหน่วยงานที่เทียบเท่ากองในสังกัดกรมเท่านั้น และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ภารกิจที่ดำเนินการ มีปัญหาในการประสานงาน การส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมในระดับพื้นที่ค่อนข้างมาก ประกอบกับ กรมมีภารกิจเร่งด่วนทั้งที่ต้องดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารงานที่เพิ่มขึ้นจากภารกิจหลักของกรม ดังนั้น หากไม่มีการปรุงปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้าง รวมถึงอัตรากำลังของหน่วยงานของกรมที่ไปตั้งอยู่ ณ ภูมิภาค คาดว่าจะส่งผลต่อการส่งมอบบริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือประชาชนมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อให้บูรณาการงานภาพรวมของกรมถ่ายทอดภารกิจและสนับสนุนให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นได้รับมอบบริการ หรือสินค้า ในภาพรวมของกรมให้สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือประชาชนให้มากที่สุด มีนายสาธิต นฤภัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน

      จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 009998 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560