กองสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มคลังและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
กลุ่มกฏหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ